Bericht van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen

ingevoerd op 06-05-2019

Grou, 1 mei 2019

 

Geachte relatie/boomeigenaar/boombeheerder,


Ruim 25 jaar lang brengt de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), op een professionele en onafhankelijke wijze, schades aan bomen in beeld, die worden uitgedrukt in geld. De geregistreerde taxateurs en onafhankelijke boomdeskundigen gebruiken hiervoor een rekenmodel dat in verschillende situaties wordt gebruikt en breed is geaccepteerd.


Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een specifieke situatie beoordeeld en uitspraak gedaan over het rekenmodel dat valt onder de Richtlijnen van de NVTB. Het is duidelijk geworden dat één van de onderdelen aanpassing vraagt. De NVTB heeft hierop advies ingewonnen bij meerdere (boom)juristen om de gevolgen van de uitspraak in beeld te krijgen. In deze brief leest u wat er verandert voor u, als klant en gebruiker van de rekenmethode van de NVTB.


Wat betekent de uitspraak voor de rapporten van de NVTB?
De Richtlijnen zijn bedoeld om kort na het schade-brengende feit tot een schadebedrag te komen om zo een snelle afhandeling mogelijk te maken.Met het taxatierapport kan de eigenaar van de boom de schademeteen vergoed proberen te krijgen van de aansprakelijke partij. Door de uitspraak van de Hoge Raad is dat voor een aantal schadevormen niet directmeer mogelijk. 
Het gaat dan specifiek omdeelschades aan bomen, waarbij vervanging van de boom niet noodzakelijk is en er geen overeenkomst aanwezig is, waarin de Richtlijnen NVTB van toepassing zijn verklaard. In deze gevallen kan het schadebedrag niet meer worden berekend volgens de werkwijze die de NVTB tot nu toe hanteerde.


In de volgende situaties verandert er voor u niets:


Als u de richtlijnen NVTB heeft vastgelegd in contracten, zoals bijvoorbeeld bestekken of de APV. Heeft u heeft vastgelegd dat de schades, inclusief deelschades, worden berekend volgens de richtlijnen van de NVTB of afspraken gemaakt om de Richtlijnen NVTB te gebruiken voor het vergoeden van schade? Dan kunnen de richtlijnen 2013 onverkort gebruikt worden en verandert
er voor u niets.


Dit geldt als er sprake is van enige dwingende verwijzing naar; Methode NVTB; Rekenmethode NVTB;Waardebepaling bomen NVTB; NVTB Taxatiemethode; Algemeen geldende Richtlijnen NVTB; Richtlijnen NVTB 2013; Actuele Richtlijnen NVTB, Rekenmodel Boomwaarde.

Is er sprake van een noodzaak tot kap of vervanging?

Als de schade in die mate is, dat er een noodzaak tot kap of vervanging is ontstaan, dan kan de boomeigenaar altijd aanspraak blijven maken op vergoeding van de totale vervangingskosten.
Ook in deze gevallen kunnen de Richtlijnen NVTB onverkort gebruikt worden en verandert er voor u niets.


Betreft het handelswaarde of kunnen de feitelijke vervangingskosten berekend worden? Onveranderd blijft de toepasbaarheid van de Richtlijnen als het gaat om de berekening van de handelswaarde en de feitelijke vervangingskosten van een vergelijkbare boom.


De uitspraak heeft wel gevolgen indien het een deelschade betreft en er geen overeenkomst is waarin de Richtlijnen NVTB op enige wijze van toepassing zijn verklaard. Hieronder beschrijven we uw mogelijkheden:

Indienen van vordering
Voor beschadigde bomen die niet vervangen hoeven te worden en in de loop van de tijd de schade zelf kunnen herstellen, kan er geen schade berekend worden via de onderdelen Risico van uitval (D2) en Verlies functioneel weefsel (D3) uit de Richtlijnen. Deze onderdelen kunnen wel indicatief berekend worden.


De NVTB wil in deze gevallen benadrukken dat partijen, die bomen schade toebrengen, daar niet zomaar mee weg hoeven te komen. Mocht een beschadigde boom op termijn toch uitvallen als gevolg van het schade-brengende feit, dan kunnen alle vervangingskosten bij de schadeveroorzaker in rekening worden gebracht. Het bewijsmateriaal dient dan goed te worden bewaard en de potentiële claim dient iedere vijf jaar op juridische wijze te worden gestuit.
(Anders vervalt het recht op schadevergoeding)


Kostenverhaal
De kosten van maatregelen tot ondersteuning en bevordering van zelfherstel van de boom en andere specifieke kosten, die het directe gevolg zijn van de beschadiging, komen wel voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden via de NVTB richtlijnen berekend via de onderdelen Behandelingskosten (D4) en Verhoogde beheerkosten (D5). Deze onderdelen kunnen nog steeds worden gebruikt volgens de uitspraak van de Hoge Raad. Deze kosten kunnen zelfs
hoger zijn dan de kosten voor vervanging.


Onderhandelen
Bovenstaande kan ertoe leiden dat, er in de onderhandelingen tussen partijen, een
schadevergoeding van de deelschade wordt overeengekomen om zo de schade meteen af te wikkelen. Een initieel taxatierapport conformde Richtlijnen NVTB kan daarbij leidend zijn.


Richtlijnen van toepassing verklaren
De NVTB raadt u, als boombeheerder, aan omde Richtlijnen NVTB te borgen in de gemeentelijke beleidsstukken, door deze op te nemen in  (aanbestedings)bestekken, Algemene Plaatselijke Verordeningen, Bomenverordeningen en in (parkeer-/evenementen)vergunningen. Langs deze
weg kunnen schades aan bomen die niet vervangen hoeven te worden wel geclaimd worden op basis van de Richtlijnen NVTB.

Nieuwe richtlijnen
De NVTB ziet in de uitspraak een goede aanleiding om de richtlijnen door te ontwikkelen. Zo willen we onder andere de voorwaarden wanneer een boom vervangen moet worden of onherstelbaar beschadigd is beter beschrijven. Daarnaast zet de NVTB zich in voor het creëren van een breder draagvlak voor het gebruik en de doorontwikkeling van de Richtlijnen NVTB. Hiermee blijven we ons inzetten voor een gezond en mooi bomenbestand.


Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met uw NVTB-taxateur.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen